Address:
2 Ostrovskogo Street, Orsha, Vitebsk Oblast, 211391

Phone:
8-(0216)-51-12-12

E-mail: rikorsha@vitobl.by

Orsha District Executive Committee
Orsha District Executive Committee
Main / Reference Data / Map of Orsha Region

Map of Orsha Region

Orsha - View the map (Google Maps)