Address:
2 Ostrovskogo Street, Orsha, Vitebsk Oblast, 211391

Phone:
8-(0216)-51-12-12

E-mail: rikorsha@vitobl.by

Orsha District Executive Committee
Orsha District Executive Committee
Main / Authorities

Authorities

Isachenko Igor Vladimirovich, Chairman of the Orsha regional executive committee

Reception phone: 8-(0216)-51-12-12